Home บุคลากร อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ความเชี่ยวชาญ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การผลิต และการใช้ประโยชน์เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็นปุ๋ยชีวภาพ การพัฒนาและส่งเสริมระบบผลิตข้าวโพดหลังการทำนา การพัฒนาชนบท

 

บทความเด่น

Pitakdantham R, Suwanarit A, Suwanarit P, Leyval C, Sarobol E, Nopamornbodi O, Hoefner W. Effects of arbuscular mycorrhizal fungal species (Glomus aggregatum andAcaulospora spinosa), nitrogen and phosphorus fertilizers on maize growth, root colonization and spore production. Thai J Agric Sci 2004; 37: 73-80.

Pitakdantham R, Suwanarit A, Nopamornbodi O, Sarobol E. Comparative responses to arbuscular mycorrhizal fungi on maize cultivars different in downy mildew resistance and fertilizer requirement. ScienceAsia 2007; 33: 329-337.

รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล วุฒิดา รัตนพิไชย ปวีณา ทองเหลือง สุภาภรณ์ เลิศศิริ พิชัย ทองดีเลิศ วิภาพร เกียรตินิติประวัติ และ พิบูลย์ กังแฮ. 2553. การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ งานเกษตรแฟร์ 2553มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.

รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม อำพล ตมโคตร สมศักดิ์ ชมภูพงษ์ วิศักดิ์ อารมณ์สวะ วาท นนท์ศิริ ประสิทธิ์ หลวงมณี และ วิภาพร เกียรตินิติประวัติ. 2553. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในรายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21-23 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัหนองคาย.

รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม วิศักดิ์ อารมณ์สวะ ดุสิต กุลบุตร และ วิภาพร เกียรตินิติประวัติ. 2552. การทดลองผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสุกรของวิสาหกิจชุมชนวังคำ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน รายงานการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ, 2-4 กรกฏาคม 2552 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, หน้า 446-450.

อำพล ตมโคตร รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม สมศักดิ์ ชมภูพงษ์ สมชาย บุญประดับ วิญญาณ์ ณ ชาตรี ประจน เนื้อศรี วิศักดิ์ อารมณ์สวะ ประสิทธิ์ หลวงมณี รุ่งพิรุณ อุปัชฌาย์ สุภาวดี มีสิทธิ์ วุฒิดา รัตนพิไชย ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล และ สุภาภรณ์ เลิศศิริ. 2552. ก้าวแรกในการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในเขตชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 29-30 มกราคม 2552 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, หน้า 283-289.

วิชาที่สอน

01009321 ปุ๋ย

01009534 ดินนา

งานวิจัยที่กำลังทำ

  1. Development of Sustainable Agriculture in the Irrigated Area of the Royal-initiated Upper Lam Phayang River Basin Development Project, Khao Wong District, Kalasin Province.

  2. Winter Maize Production in Paddy Field in the Upper Lamphayoung Watershed Area Development Project, Khao Wong District, Kalasin Province.

สถานที่ทำงาน ห้อง 205 ตึกภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8104-5 ต่อ 205

แฟกซ์ 0 2942 8106

อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ผลงานทางวิชาการ