Home บุคลากร
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์ (18)

 คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  สัจจาพันธ์

 

ความเชี่ยวชาญ  จุลชีววิทยาของดิน เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และ อินทรียวัตถุในดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ การสำรวจและจำแนกดิน, การวางแผนการใช้ที่ดิน, แร่วิทยาและธรณีเคมีของดินและตะกอน

อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ความเชี่ยวชาญ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การผลิต และการใช้ประโยชน์เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็นปุ๋ยชีวภาพ การพัฒนาและส่งเสริมระบบผลิตข้าวโพดหลังการทำนา การพัฒนาชนบท

อาจารย์ ดร.เพชรดา  เจริญมิตร

ความเชี่ยวชาญ  จุลชีววิทยาของดินและเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์

ความเชี่ยวชาญ  ทรัพยากรดินและการจัดการดินโดยเฉพาะดินที่มีปัญหา, แร่วิทยาของดินที่สัมพันธ์กับการเกษตร

อาจารย์ วุฒิดา  รัตนพิไชย

ความเชี่ยวชาญ   ฟิสิกส์ของดิน

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สุทธิประการ

ความเชี่ยวชาญ        แร่ในดิน, เคมีของดิน, การกำเนิดดิน